Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców w Warszawie

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-21

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej;

Niezgodności:
Nie wszystkie pliki PDF, DOC itp. są dostępne cyfrowo (skany, dokumenty WORD – bez właściwie zaznaczonej logicznej struktury).
Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego (mają charakter promocji osiągnięć uczniów naszej placówki). Niektóre grafiki tekstowe zostały użyte jedynie jako dekoracje, nie niosące znaczenia.
Nie jest stosowany znacznik lang (z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie).

Wyłączenia:
Niektóre pliki na stronie są niedostępne m.in. dlatego, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, pochodzą z różnych źródeł, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, przygotowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

Podjęto starania, by treści zamieszczone na stronie internetowej szkoły były dostosowane do wymagań w zakresie dostępności cyfrowej i aktualnie trwają prace nad usuwaniem wszelkich barier z tym związanych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest administrator szkoły, adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp313.edu.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 22 641 26 77.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dane teleadresowe Szkoły Podstawowej nr 313:

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców mieści się przy ul.Cybisa 1, w Warszawie. Dojście piesze do budynku jest wydzielone chodnikiem. Do drzwi głównych szkoły prowadzą 2 schody z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
Przy drzwiach, po lewej stronie, na wysokości 1,40 m umieszczony jest dzwonek.
Drzwi otwierają się ręcznie, ich szerokość umożliwia wjechanie osób na wózku.
Za drzwiami wejściowymi, w holu, po lewejj stronie mieści się punkt informacyjny – portiernia. W budynku nie ma windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego i psa przewodnika.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych