Opłaty za obiady

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA POSIŁKI

w Szkole Podstawowej nr 313 im. Polskich Odkrywców

Cybisa 1, 02-784 Warszawa

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 313 im. Polskich Odkrywców w Warszawie od dnia 20.09.2015.r. umożliwia dokonywanie opłat za posiłki w postaci przelewu na rachunek bankowy lub wpłat gotówkowych, wg następujących zasad:

  1. Posiłki wydawanych przez Szkołę – obiady.
  2. Zasady ustalania wysokości stawki określają odrębne przepisy.
  3. Informacje o wysokości opłat za posiłki będą przesłane na adres mailowy  rodzica/prawnego opiekuna lub będą do uzyskania w pokoju 28.
  4. Posiłki przygotowywane są przez pracowników kuchni Przedszkola nr 55.
  5. Płatności za żywienie uczniów można dokonać w postaci przelewu lub wpłaty na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 313 w Warszawie. Numer rachunku jest podany na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach informacyjnych.
  6. Za prawidłowo dokonaną wpłatę za posiłki uznaje się opłacenie kwoty należności określonej przez Szkołę, z podaniem wymaganych informacji w tytule przelewu.
  7. W tytule przelewu lub wpłaty należy podać informacje otrzymane ze szkoły na maila rodzica/opiekuna prawnego.
 • Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie upoważniony pracownik Szkoły.
 • Kwota przekazana na konto Szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez upoważnionego pracownika Szkoły.
  1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy/wpłaty na rachunek bankowy. W przypadku błędnie opisanego przelewu/wpłaty na rachunek bankowy, po uzyskaniu powiadomienia ze Szkoły, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
  2. Za nieprawidłowo dokonaną wpłatę za posiłki uznaje się:- pomniejszenie kwoty bez wiedzy pracownika Szkoły, zaokrąglenie kwoty,
  3. – błędne informacje w tytule przelewu/wpłaty lub ich brak.
  4. – nieterminowo dokonaną wpłatę,
  5. W przypadku dokonania płatności w kwocie niezgodnej z informacją przekazaną przez Szkołę, rodzic/opiekun prawny zostanie obciążony kosztami:- uzupełnienia wpłaty – w przypadku dokonania niedopłaty.
  6. – zwrotu nadpłat – w przypadku dokonania nadpłaty,
 • Zgodnie z Zarządzeniem nr 2048/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 11 września 2008 r. § 3 pkt. 4 płatności za posiłki przelewem na rachunek bankowy lub wpłaty na rachunek bankowy Szkoły, w wysokości zgodnej z informacją podaną przez Szkołę, można dokonać od 1 do 5 dnia bieżącego miesiąca. W wyjątkowych sytuacjach termin płatności może zostać przedłużony  
 • Zgodnie z Zarządzeniem nr 2048/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 11 września 2008 r. § 3 pkt. 4 wpłat gotówkowych można będzie dokonywać od 1 do 5 dnia bieżącego miesiąca.
 1. Odwoływanie posiłków następuje poprzez telefoniczne lub osobiste zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego najpóźniej do godziny 9:00 do świetlicy szkolnej w dniu, którego odwołanie dotyczy .
 2. Nie ma możliwości odwoływania posiłków drogą mailową.
 3. Za termin dokonania wpłaty uważa się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie szkoły.
 4. W przypadku planowanej rezygnacji z posiłków w kolejnym miesiącu, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji do dnia 20 miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z posiłków.
 5. W przypadku niezłożenia „oświadczenia o rezygnacji” rodzic/opiekun prawny zostaje obciążony kwotą za obiady w danym miesiącu.
 6. Rodzic/opiekun prawny z chwilą podjęcia decyzji o spożywaniu przez dziecko posiłków w szkole, składa Oświadczenie i Deklaracje. Wzór oświadczenia i deklaracji w załączniku nr 1.
 7. Informacja o wysokości opłat za bieżący miesiąc wraz z ewentualnymi odliczeniami za odwołane posiłki szkoła przekaże rodzicom/opiekunom prawnym drogą mailową lub będzie ona do uzyskania w administracji szkoły.
 8. Adres do korespondencji w sprawie posiłków: szkola313.obiady@wp.pl
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.