Podręczniki

Załącznik nr 1

Regulaminu Biblioteki Szkolnej

Regulamin wypożyczania i użytkowania bezpłatnych podręczników szkolnych

(materiałów edukacyjnych) w Szkole Podstawowej nr 313 im. Polskich Odkrywców w Warszawie

 1. Podręczniki do wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych w roku szkolnym dla wszystkich klas w Szkole Podstawowej nr 313 im. Polskich Odkrywców w Warszawie są własnością szkoły i wpisane zostają do ewidencji zbiorów bibliotecznych placówki.
 2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową.
 3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 4. Przyjęte zestawy podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązują w szkole przez co najmniej 3 lata szkolne.
 5. Uczeń wypożycza podręczniki lub materiały edukacyjne na cały rok szkolny i zobowiązany jest do ich zwrotu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych (nie później niż tydzień przed zakończeniem roku szkolnego).
 6. Uczniowie klas I, II i III pierwsze części podręczników mają wypożyczane we wrześniu. O terminie wypożyczenia kolejnych części decyduje nauczyciel. Przed wypożyczeniem nowej części uczeń oddaje wcześniej wypożyczoną część.
 7. Za dopilnowanie terminów wypożyczania i oddawania podręczników odpowiada wychowawca klasy oraz nauczyciel-bibliotekarz.
 • Obowiązkiem ucznia jest dbanie o wypożyczone podręczniki lub materiały edukacyjne. Wszystkie podręczniki powinny być obłożone w ochronne okładki. Wewnątrz podręczników nie wolno rysować, zaznaczać, wycinać, malować itp.
 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zgubienia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego przez ucznia, szkoła zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu tego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 2. W przypadku zmiany szkoły w ciągu roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do oddania książek lub materiałów edukacyjnych do biblioteki szkolnej.
 3. Niniejszy regulamin jest załącznikiem do Regulaminu Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 313 im. Polskich Odkrywców w Warszawie.
 4. Regulamin obowiązuje od 1 września każdego roku szkolnego./Podstawa prawna – Dz. U. z 2016 r. poz. 1943/