Plan pracy RR 2016/2017

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 313

im. Polskich Odkrywców

ul. Cybisa 1

02-784 Warszawa

NIP 951-18-60-151

Plan Pracy Rady Rodziców przy SP 313

na rok szkolny 2016/2017

WRAZ Z OSOBAMI ODPOWIEDZIALNYMI

 1. Wypełnianie uprawnień ustawowych Rady Rodziców

Działania regularne:

Działanie

Koordynatorzy poszczególnych działań

 1. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki (wrzesień).

Przygotowanie projektu: Ola Charążka i Asia Milczarska we współpracy z p. pedagog

Dyskusja, poprawki, uchwalenie: cała RR

 1. Opiniowanie terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (wrzesień).

Ogół RR (Gosia Tur dba o pojawienie się tematu w programie zebrania)

 1. Opiniowanie planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły (grudzień).

Ogół RR

 1. Opiniowanie propozycji szkolnego zestawu programów nauczania podręczników i materiałów edukacyjnych, obowiązujących w danym roku szkolnym (maj-czerwiec).

Asia Milczarska

 1. Uczestniczenie w pracach Komisji do spraw ewaluacji wewnątrzszkolnych zasad oceniania (maj-czerwiec).

Asia Milczarska

 1. Opiniowanie pracy nauczycieli awansujących (czerwiec).

Gosia Tur (przy współpracy całej RR)

 1. Ewaluacja programu wychowawczego i programu profilaktyki (czerwiec-sierpień).

Ola Charążka iAsia Milczarska

 1. Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł (cały rok).

Ewelina Bańkowska (ewidencja wpłat), Marta Wasik (kontrola)

Działania prowadzone nieregularnie, według potrzeb:

Działanie

Koordynatorzy poszczególnych działań

 1. Występowanie do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

Ogół RR

 1. Opiniowanie propozycji wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

Ogół RR

 1. Opiniowanie podjęcia działalności w szkole organizacji lub stowarzyszeń.

Ogół RR

 1. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności szkoły w kształceniu lub wychowywaniu.

Ogół RR

 1. Reprezentowanie rodziców w zespole rozpatrującym odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

RR wybierze przedstawiciela w głosowaniu

 1. Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

Ogół RR

 1. Działalność informacyjna i rzecznicza

Działania całoroczne:

Działanie

Koordynatorzy poszczególnych działań

 1. Zbieranie poprzez przedstawicieli oddziałów uwag rodziców dotyczących funkcjonowania szkoły i pomysłów usprawniających jej działanie, weryfikacja ich oraz przekazywanie ich Dyrekcji Szkoły.

Wszyscy przedstawiciele oddziałów (zgłaszamy ważniejsze sprawy do programu zebrania RR)

 1. Składanie ustnych i pisemnych wniosków do Dyrekcji Szkoły w sprawach istotnych dla ogółu rodziców.

Wszyscy przedstawiciele oddziałów (zgłaszamy ważniejsze sprawy do programu zebrania RR)

 1. Przekazywanie rodzicom bieżących informacji dotyczących pracy szkoły i Rady Rodziców poprzez: maile skierowane do klas, profil Rady Rodziców na Facebooku, tablicę informacyjną Rady oraz sprawozdania ustne przedstawicieli oddziałów na zebraniach klasowych.

Tworzenie notek z podsumowaniami po zebraniach do rozesłania klasom – Justyna Zapała

Facebook RR – Gosia Tur, Asia Milczarska, Marta Bałabuch

Tablica informacyjna RR – Gosia Tur

Sprawozdania ustne – każdy członek Rady

 1. Obsługa zapytań rodziców i pozostałych osób i podmiotów, spływających poprzez dostępne kanały komunikacji (mail, Facebook, telefon, Skype).

Mail – Gosia Tur (główna osoba), Paweł Chęciński, Joanna Milczarska

Facebook – osoby jak w pkt. 2.3

Telefon, Skype – Gosia Tur

Zapytania ustne – każdy członek Rady

 1. Monitorowanie etapu wdrożenia dziennika elektronicznego i przekazywanie zebranych opinii Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej.

Mariusz Petryka

 1. Monitorowanie planów władz dzielnicy dotyczących budowy boiska szkolnego przy SP 313 oraz opiniowanie przedstawianych rozwiązań.

Ogół RR

 1. Udział w pracach Forum Ursynowskich Rad Rodziców.

Prezydium Rady

Działania sezonowe:

 1. Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej w celu przedstawienia planu działania Rady oraz możliwości współpracy (październik).

Gosia Tur i Asia Milczarska

 1. Sfinalizowanie projektu uruchomienia nowej strony internetowej szkoły (październik-listopad).

Aleksander Skomorowski, Marcin Milczarski, Monika Król, Mariusz Petryka

 1. Zebranie ofert ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2017/2018 oraz wystawienie rekomendacji dot. pożądanego ubezpieczyciela (maj).

Mariusz Petryka

 1. Włączenie się w planowanie nowego roku szkolnego (czerwiec-sierpień).

Ogół RR

 1. Współorganizacja imprez szkolnych dla uczniów

Wsparcie finansowe i organizacyjne Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego przy przygotowywaniu następujących imprez dla uczniów:

Działanie

Koordynatorzy poszczególnych działań

 1. Jasełka wraz z kawiarenką i kiermaszem bożonarodzeniowym (grudzień).

Koordynacja przygotowań: Ania Mateusiak, Danusia Probe, Marta Wasik

 1. Bal Karnawałowy dla klas 0-III i IV-VI (luty).

Koordynacja przygotowań: Ania Szymańska, Danusia Probe, Magda Formińska

Dyżur w kawiarence: Justyna Zapała, Ania Mateusiak

 1. Dzień Patrona (marzec).

Magda Formińska

 1. Sportowa Sobota (kwiecień).

Zaplanowanie i koordynacja wydarzenia: Paweł Chęciński, Piotr Sadziak, Mirosław Klepaczewski, Leszek Tur

 1. Akcja „Rowerowy Maj” (maj).

Jan Tenderenda, Karol Zapała

 1. Wspieranie samorządności i aktywności uczniów

Inicjowanie lub współudział w następujących działaniach wspierających samorządność i aktywność uczniów:

Działanie

Koordynatorzy poszczególnych działań

 1. Współpraca z Samorządem Uczniowskim i jego opiekunami, wspieranie inicjatyw SU (konkursów, projektów, akcji charytatywnych i in.) poprzez finansowanie ich lub wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

Ola Charążka

 1. Współpraca z Zespołem Świetlicy, wspieranie inicjatyw Zespołu Świetlicy na rzecz dzieci.

Eliza Dejter

 1. Wspieranie (organizacyjne i finansowe) inicjatyw poszczególnych nauczycieli w zakresie działań wykraczających poza minimum programowe, m.in. projektów i zajęć dodatkowych.

Ogół RR

 1. Finansowanie wybranych konkursów zewnętrznych (Fox – j. angielski, Kangurek – matematyka, „Z poprawną polszczyzną na co dzień” oraz „Z ortografią na co dzień” – j. polski oraz innych konkursów zaproponowanych przez nauczycieli, Samorząd Uczniowski lub rodziców i zaaprobowanych przez Radę Rodziców).

Asia Milczarska

 1. Finansowanie nagród dla uczniów za dobre wyniki w nauce i udział w szkolnych konkursach oraz akcjach typu „Sportowa Sobota” czy „Rowerowy Maj”.

Koordynatorzy poszczególnych akcji (SS. RM), nauczyciele w uzgodnieniu z RR

 1. Umożliwienie nauczycielom wykorzystania potencjału rodziców poprzez projekt „Rodzice na lekcji” – utworzenie listy rodziców, którzy mogą podzielić się z uczniami swoją wiedzą i pasjami podczas lekcji, a także opracowanie systemu wykorzystania bazy.

Gosia Tur

 1. Wspieranie rozwoju programu szkolnego wolontariatu.

Ogół RR

 1. Wspieranie wprowadzenia stypendiów dla uczniów klas IV-VI za bardzo dobre wyniki w nauce.

Ogół RR

 1. Pomoc finansowa i rzeczowa dla uczniów

Całoroczne działania na rzecz uczniów pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji finansowej, prowadzone w ścisłej współpracy z Pedagogiem Szkolnym:

Działanie

Koordynatorzy poszczególnych działań

 1. Częściowe lub całościowe dofinansowanie wyjść i wycieczek klasowych uczniów.

Leszek Tur

 1. Przygotowanie świątecznych paczek dla uczniów w potrzebie.

Koordynacja: Leszek Tur

Zakupy i pakowanie: Leszek Tur, Justyna Zapała

 1. Regularne przypominanie rodzicom o możliwości i trybie uzyskania różnych rodzajów wsparcia.

Leszek Tur

 1. Wsparcie w doposażeniu szkoły

Zapewnienie nauczycielom i uczniom dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych poprzez następujące całoroczne działania:

Działanie

Koordynatorzy poszczególnych działań

 1. Zakup sprzętu multimedialnego dla szkoły (m.in. dwóch projektorów).

Wyrażanie zgody na duże zakupy: cała RR

Koordynacja małych zakupów: Asia Milczarska, Kasia Michałowska

 1. Identyfikacja potrzeb nauczycieli w zakresie potrzebnych pomocy dydaktycznych oraz – w przypadku niemożności sfinansowania zakupu ich przez szkołę – nabycie tych pomocy ze środków Rady.

Asia Milczarska, Kasia Michałowska

 1. Doposażenie szkolnej biblioteki w nowości czytelnicze.

Magda Formińska, Justyna Zapała

 1. Sprawy organizacyjne i formalne

Prowadzenie prac Rady Rodziców zgodnie z aktualnym prawem i aktami wewnętrznymi szkoły i Rady:

Działanie

Koordynatorzy poszczególnych działań

 1. Uchwalenie regulaminu Rady i ustalenie jej zasad działania (wrzesień).

Ogół RR

 1. Wybory wewnętrzne do Prezydium Rady (wrzesień).

Ogół RR

 1. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady (ok. 7-9 w roku szkolnym).

Ogół RR + Przewodnicząca (Gosia Tur)

 1. Przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli działalności Rady za drugie półrocze roku szkolnego 2015/2016 (wrzesień).

Komisja: Marta Wasik i Ania Mateusiak

 1. Przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli działalności Rady za pierwsze półrocze roku szkolnego 2016/2017 (marzec).

Komisja: Marta Wasik i Ania Mateusiak

 1. Zarządzanie funduszami z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł (cały rok).

Koordynator finansowy: Marta Wasik

Decyzje o wydatkach: ogół RR

 1. Podsumowanie i ewaluacja pracy Rady (czerwiec).

Ogół RR