Plan pracy RR 2018/2019

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 313

im. Polskich Odkrywców

ul. Cybisa 1

02-784 Warszawa

NIP 951-18-60-151

Plan Pracy Rady Rodziców przy SP 313

na rok szkolny 2018/2019

 1. Wypełnianie uprawnień ustawowych Rady Rodziców

Działania regularne:

 1. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki (wrzesień).

 2. Opiniowanie terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (wrzesień).

 3. Opiniowanie planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły (grudzień).

 4. Opiniowanie propozycji szkolnego zestawu programów nauczania podręczników i materiałów edukacyjnych, obowiązujących w danym roku szkolnym (maj-czerwiec).

 5. Uczestniczenie w pracach Komisji do spraw ewaluacji wewnątrzszkolnych zasad oceniania (maj-czerwiec).

 6. Opiniowanie pracy nauczycieli awansujących (czerwiec).

 7. Ewaluacja programu wychowawczego i programu profilaktyki (czerwiec-sierpień).

 8. Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł (cały rok).

Działania prowadzone nieregularnie, według potrzeb:

 1. Występowanie do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 2. Opiniowanie propozycji wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

 3. Opiniowanie podjęcia działalności w szkole organizacji lub stowarzyszeń.

 4. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności szkoły w kształceniu lub wychowywaniu.

 5. Reprezentowanie rodziców w zespole rozpatrującym odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

 6. Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

 1. Działalność informacyjna i rzecznicza

Działania całoroczne:

 1. Zbieranie poprzez przedstawicieli oddziałów uwag rodziców dotyczących funkcjonowania szkoły i pomysłów usprawniających jej działanie, weryfikacja ich oraz przekazywanie ich Dyrekcji Szkoły.

 2. Składanie ustnych i pisemnych wniosków do Dyrekcji Szkoły w sprawach istotnych dla ogółu rodziców.

 3. Przekazywanie rodzicom bieżących informacji dotyczących pracy szkoły i Rady Rodziców poprzez: maile skierowane do klas, profil Rady Rodziców na Facebooku, tablicę informacyjną Rady oraz sprawozdania ustne przedstawicieli oddziałów na zebraniach klasowych.

 4. Obsługa zapytań rodziców i pozostałych osób i podmiotów, spływających poprzez dostępne kanały komunikacji (mail, Facebook, telefon).

 5. Udział w pracach Forum Ursynowskich Rad Rodziców.

Działania sezonowe:

 1. Zebranie ofert ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2019/2020 oraz wystawienie rekomendacji dot. pożądanego ubezpieczyciela (maj).

 2. Włączenie się w planowanie nowego roku szkolnego (czerwiec-sierpień).

 1. Współorganizacja imprez szkolnych dla uczniów

Wsparcie finansowe i organizacyjne Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego przy przygotowywaniu następujących imprez dla uczniów:

 1. Jasełka wraz z kawiarenką i kiermaszem świątecznym (grudzień).

 2. Bal Karnawałowy dla klas 0-III i IV-VII (luty).

 3. Dzień Patrona (marzec).

 4. Sportowa Sobota (kwiecień).

 5. Piknik szkolny (czerwiec).

 1. Wspieranie samorządności i aktywności uczniów

Inicjowanie lub współudział w następujących działaniach wspierających samorządność i aktywność uczniów:

 1. Współpraca z Samorządem Uczniowskim i jego opiekunami, wspieranie inicjatyw SU (konkursów, projektów, akcji charytatywnych i in.) poprzez finansowanie ich lub wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

 2. Współpraca z Zespołem Świetlicy, wspieranie inicjatyw Zespołu Świetlicy na rzecz dzieci.

 3. Wspieranie (organizacyjne i finansowe) inicjatyw poszczególnych nauczycieli w zakresie działań wykraczających poza minimum programowe, m.in. projektów i zajęć dodatkowych.

 4. Finansowanie wybranych konkursów zewnętrznych (Fox – j. angielski, Kangurek – matematyka, „Z poprawną polszczyzną na co dzień” oraz „Z ortografią na co dzień” – j. polski oraz innych konkursów zaproponowanych przez nauczycieli, Samorząd Uczniowski lub rodziców i zaaprobowanych przez Radę Rodziców).

 5. Finansowanie nagród dla uczniów za dobre wyniki w nauce i udział w szkolnych konkursach oraz akcjach typu „Sportowa Sobota”.

 6. Umożliwienie nauczycielom wykorzystania potencjału rodziców poprzez projekt „Rodzice na lekcji” –utworzenie listy rodziców, którzy mogą podzielić się z uczniami swoją wiedzą i pasjami podczas lekcji, a także opracowanie systemu wykorzystania bazy.

 7. Wspieranie rozwoju programu szkolnego wolontariatu.

 8. Wspieranie stypendiów dla uczniów klas IV-VIII za bardzo dobre wyniki w nauce.

 1. Pomoc finansowa i rzeczowa dla uczniów

Całoroczne działania na rzecz uczniów pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji finansowej, prowadzone w ścisłej współpracy z Pedagogiem Szkolnym:

 1. Częściowe lub całościowe dofinansowanie wyjść i wycieczek klasowych uczniów.

 2. Przygotowanie świątecznych paczek dla uczniów w potrzebie.

 3. Regularne przypominanie rodzicom o możliwości i trybie uzyskania różnych rodzajów wsparcia.

 1. Wsparcie w doposażeniu szkoły

Zapewnienie nauczycielom i uczniom dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych poprzez następujące całoroczne działania:

 1. Zakup sprzętu dla szkoły.

 2. Identyfikacja potrzeb nauczycieli w zakresie potrzebnych pomocy dydaktycznych oraz – w przypadku niemożności sfinansowania zakupu ich przez szkołę – nabycie tych pomocy ze środków Rady.

 3. Doposażenie szkolnej biblioteki w nowości czytelnicze.

 1. Sprawy organizacyjne i formalne

Prowadzenie prac Rady Rodziców zgodnie z aktualnym prawem i aktami wewnętrznymi szkoły i Rady:

 1. Uchwalenie regulaminu Rady i ustalenie jej zasad działania (wrzesień).

 2. Wybory wewnętrzne do Prezydium Rady (wrzesień).

 3. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady (ok. 7-9 w roku szkolnym).

 4. Przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli działalności Rady za drugie półrocze roku szkolnego 2017/2018 (wrzesień).

 5. Przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli działalności Rady za pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019 (marzec).

 6. Zarządzanie funduszami z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł (cały rok).

 7. Podsumowanie i ewaluacja pracy Rady (czerwiec).