Regulamin Rady Rodziców

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2018 z dnia 27.09.2018 r. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 313 przy ul. Jana Cybisa 1 w Warszawie

Regulamin Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 313 w Warszawie

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 313 w Warszawie im. Polskich Odkrywców przy ul. Cybisa 1, 02-784 Warszawa oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców i Rad Oddziałowych.

  2. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie: niniejszego Regulaminu, Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. nr 256 z 2004 wraz z późniejszymi zmianami), Statutu Szkoły oraz innych ustaw mających zastosowanie.

 1. Skład Rady Rodziców

  1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.

  2. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału w danym roku szkolnym.

 1. Cele i zadania Rady Rodziców

  1. Celem Rady jest reprezentowanie ogółu Rodziców szkoły oraz działanie na rzecz polepszania funkcjonowania szkoły.

  2. Zadaniami Rady są w szczególności:

 1. pobudzanie i organizowanie aktywności Rodziców i Uczniów na rzecz realizacji celów i zadań szkoły,

 2. zapewnienie Rodzicom wpływu na działalność szkoły;

 3. wsparcie Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego w ich działaniach na rzecz szkoły, w tym w działaniach wychowawczych i na rzecz podnoszenia poziomu edukacyjnego,

 4. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

 5. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

 6. opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora u organu prowadzącego,

 7. opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

 8. gromadzenie i wydatkowanie funduszy w celu wspierania działalności statutowej.

  1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

  2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, wymaga uzyskania pozytywnej opinii Rady Rodziców.

 1. Władze Rady Rodziców

  1. Najwyższym organem władzy Rady jest zebranie przedstawicieli oddziałów – zebranie plenarne.

  2. Rada na zebraniu plenarnym w głosowaniu tajnym wybiera spośród siebie:

 1. Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami,

 2. Komisję Rewizyjną jako organ kontrolujący.

  1. Prezydium Rady tworzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz.

  2. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje posiedzenia, reprezentuje Radę na zewnątrz.

  3. Zastępca Przewodniczącego Rady stale wspiera Przewodniczącego w wypełnianiu obowiązków oraz w pełni przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

  4. Sekretarz odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

  5. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego.

  6. Komisja Rewizyjna nadzoruje prace Rady, w tym działalność finansową. Komisja Rewizyjna dwa razy do roku (wrzesień i marzec) przedstawia rodzicom sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru.

 1. Organizacja i tryb wyborów

  1. Kadencja Rad Oddziałowych i Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny (od chwili wyboru na pierwszym zebraniu Rady Oddziałowej lub Rady Rodziców w danym roku szkolnym do wyboru kolejnych władz Rady Oddziałowej lub Rady Rodziców w kolejnym roku szkolnym).

  2. Pierwsze zebranie Rady w nowym roku szkolnym odbywa się w terminie do 30 września. W programie zebrania należy umieścić podsumowanie prac roku poprzedniego, uchwalenie regulaminu na dany rok szkolny oraz wybory władz nowej kadencji.

  3. Prezydium Rady może tworzyć stałe lub doraźne zespoły robocze spośród członków Rady, innych rodziców lub osób spoza szkoły.

  4. Każdy członek Rady zobowiązuje się udostępnić Radzie aktualny kontakt do siebie (adres e-mail i numer telefonu) do celów organizacyjnych i w razie zmian aktualizować. Zawiadomienia o pracach Rady wysłane na ww. kontakt uznaje się za skutecznie doręczone. W przypadku nieudostępnienia takiego kontaktu, zawiadomienie poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Rady Rodziców uważa się za skutecznie doręczone.

  5. Członkostwo w Radach Oddziałowych, Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

   1. zakończenia kadencji,

   2. rezygnacji lub

   3. odwołania przed upływem kadencji.

  1. Członkowie mogą być odwołani w trybie, w jakim zostali powołani.

 1. Praca i posiedzenia Rady

  1. Posiedzenia Rady są jawne, co oznacza, że każda osoba spoza Rady może na nich być w miarę wolnych miejsc w sali, z wyjątkiem fragmentów, na których omawiane są sprawy mogące naruszyć narazić czyjąś prywatność (np. przyznanie pomocy materialnej Uczniom). W takich przypadkach prowadzący przedstawia zainteresowanym i podaje do protokołu uzasadnienie utajnienia.

  2. Dokumentacja pracy Rady jest jawna z wyjątkiem fragmentów dotyczących spraw mogących naruszyć czyjąś prywatność. W takich przypadkach w dokumentacji umieszcza się uzasadnienie utajnienia.

  3. Rada pracuje w oparciu o roczny plan pracy i roczny harmonogram posiedzeń w ramach swoich zadań i kompetencji.

  4. W posiedzeniach Rady mogą brać udział zaproszone z głosem doradczym osoby spoza Rady.

  5. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

  6. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków Rady emailem co najmniej pięć dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia, a także zamieszczając informację na tablicy ogłoszeń Rady Rodziców oraz, jeżeli jest to technicznie możliwe, również na stronie internetowej szkoły. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym bez zachowania pięciodniowego terminu. Tryb pilny wymaga uzasadnienia.

  7. Posiedzenia Rady mogą też być zwoływane: z inicjatywy 1/3 składu Rady, na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego po wcześniejszym powiadomieniu pozostałej części składu Rady wg procedury opisanej w pkt. 6 niniejszego paragrafu.

  8. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem Prezydium Rady. Członkowie Rady najpóźniej na pięć dni przed posiedzeniem otrzymują projekt porządku obrad poprzez pocztę elektroniczną. Projekt porządku obrad jest również zamieszczany na tablicy ogłoszeń w holu szkoły oraz jeżeli jest to technicznie możliwe również na stronie internetowej szkoły.

  9. Posiedzenia Rady są prowadzone przez Przewodniczącego lub upoważnionego członka Rady.

  10. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokoły z posiedzeń Rady są zatwierdzane przez podpis Przewodniczącego Rady.

  11. Protokoły zebrań Rady Rodziców stanowią dokumentację jej działalności.

  12. Dokumentacja podlega publikacji na stronie internetowej szkoły.

 1. Podejmowanie Uchwał

  1. Rada obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach. Projekt uchwały może zgłosić każdy członek Rady.

  2. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadkach, gdy niezbędne jest pilne podjęcie uchwały pomiędzy zebraniami Rady, dopuszczalny jest obiegowy, w tym elektroniczny tryb głosowania.

  3. Uchwały w sprawach niepersonalnych są głosowane w sposób jawny. Głosowania w sprawach personalnych, w tym dotyczące opiniowania dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu, odbywają się w trybie tajnym.

  4. Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

  5. Prezydium Rady parafuje każdą stronę głosowanego dokumentu uchwały, a na końcu składa podpis pod uchwałą.

  6. Członek Rady, w przypadku nieobecności, może udzielić innemu członkowi Rady Rodziców lub Rady Oddziałowej pisemnego pełnomocnictwa (list, e-mail) do głosowania w swoim imieniu.

 1. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady

  1. Rada Rodziców nie odpowiada za tzw. „fundusze klasowe”. Za ich prowadzenie jak i rozliczanie odpowiadają Rodzice w poszczególnych oddziałach.

  2. Rada może gromadzić fundusze z następujących źródeł:

– z dobrowolnych składek Rodziców,

– z wpłat osób fizycznych, prawnych, organizacji, instytucji i fundacji.

  1. Wydatkowanie funduszy może się odbywać jedynie na cele statutowe.

  2. Rada Rodziców prowadzi gospodarkę finansową jedynie w ramach środków własnych – nie zaciąga kredytów ani pożyczek. Wolne środki finansowe Rada Rodziców może lokować jedynie na lokacie w ramach swojego konta bankowego nieobciążonej ryzykiem utraty ulokowanych tam środków.

  3. Dla realizacji celów statutowych Rada Rodziców może zawierać umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi (umowy o dzieło lub umowy zlecenia) oraz z firmami. Rada Rodziców nie zawiera umów o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy.

  4. Rada Rodziców zarządza funduszem Rady Rodziców poprzez uchwalenie planu finansowego (budżetu Rady Rodziców) i monitorowanie poziomu realizacji poszczególnych pozycji budżetowych.

  5. Plan finansowy sporządza się na podstawie planu pracy Rady oraz uzgodnionej z Dyrektorem listy potrzeb Szkoły.

  6. Wydatkowanie środków Rady odbywa się do wysokości poszczególnych pozycji (cel – kwota) uchwalonego planu finansowego na dany rok szkolny i do poziomu faktycznie posiadanych środków. W przypadku nadwyżki przychodów nad kosztami, prezydium Rady może zdecydować o podwyższeniu wysokości poszczególnych pozycji.

  7. Kasjer Rady (vide punkt IX.1) dwa razy w ciągu roku szkolnego (na początek dnia 1.09 i 1.03) potwierdza zgodność salda księgowego z rzeczywistym stanem gotówki. Protokół potwierdzenia jest częścią dokumentacji Rady.

 1. Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady

  1. Do prowadzenia księgowości lub obsługi kasowej Rada może zatrudnić biuro rachunkowe lub kasjera z wymaganymi prawem kwalifikacjami.

  2. Zasady rachunkowości Rady oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

  3. Rada posiada bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.

  4. Osobami upoważnionymi do dysponowania środkami z rachunku bankowego są Przewodniczący i Sekretarz Rady, lub inne osoby wskazane uchwałą Rady Rodziców w danym roku szkolnym.

 1. Postanowienia końcowe

  1. Rada posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 313 im. Polskich Odkrywców 02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 1, tel./fax 0 22 641-26-77.

  2. Regulamin i wszystkie jego zmiany są podawane do wiadomości wszystkich rodziców na stronie internetowej szkoły.

  3. Regulamin Rady Rodziców wchodzi w życie od dnia 27 września 2018 r.