Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

I. Celem działalności świetlicy jest:

1. zapewnienie dzieciom opieki podczas pracy rodziców,
2. zorganizowanie  dożywiania  dzieci: drugie śniadanie, obiad, podwieczorek,
3. prowadzenie zajęć w oparciu o plan roczny i cykliczny plan tygodniowy
dostosowany  do  wieku  i  możliwości  dzieci  zapewniający  wszechstronny
rozwój dziecka,
4. udzielanie pomocy dzieciom mniej zaradnym, słabszym i nieśmiałym,
5. pomoc uczniom w odrabianiu lekcji,
6. dostarczanie  dzieciom  odpowiednio  dobranych  zabawek  i  pomocy  do zajęć świetlicowych,
7. ujawnianie  i  rozwijanie  uzdolnień  dzieci  poprzez  organizowanie różnorodnych form zajęć,
8. kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz upowszechnianie kultury zdrowotnej,
9. organizowanie  zajęć  i  gier  sportowych  mających  na  celu  prawidłowy rozwój fizyczny wychowanków świetlicy,
10. zwracanie uwagi na wychowanie prospołeczne i patriotyczne,
11. uczenie  szacunku  do  nauczycieli,  pracowników  szkoły,  osób  starszych i sprawnych inaczej.

II. Uprawnienia wychowanka świetlicy:

1. uczestniczenie w zajęciach tematycznych,
2. uczestniczenie w zabawach świetlicowych.
3. korzystanie z gier i innego sprzętu świetlicowego,
4. uczestniczenie w różnych formach rekreacyjnych,
5. korzystanie z pomocy w odrabianiu lekcji,
6. korzystanie z żywienia za określoną odpłatnością.

III. Obowiązki wychowanka świetlicy:

1. uczestniczenie w zajęciach i imprezach świetlicowych,
2. pełnienie dyżurów (wdrażanie do odpowiedzialności i samodzielności)
3. utrzymanie w należytym porządku sal świetlicowych,
4. troszczenie się o zieleń w salach i przed świetlicą,
5. przestrzeganie  form  grzecznościowych  w  stosunku  do  wychowawców i rówieśników
6. pomaganie kolegom słabszym i nieśmiałym,
7. uczenie się rozwiązywania konfliktów między uczestnikami zabaw,
8. pomaganie kolegom słabszym i nieśmiałym,
9. zgłaszanie wychowawcy każde swoje wyjście ze świetlicy, a samodzielne wyjście do domu musi być udokumentowane zezwoleniem pisemnym od rodziców.

IV. Wyróżnienia:

1. pochwała udzielona w grupie przez wychowawcę,
2. pochwała udzielona w obecności innych grup przez kierownika świetlicy,
3. pochwała w dzienniku ucznia,
4. pochwała do wychowawcy klasy,
5. nagrody rzeczowe

V.  Kary:

1. upomnienie udzielone przez kierownika świetlicy w obecności grupy,
2. upomnienie  udzielone  przez  kierownika  świetlicy  w  obecności  innych
grup,
3. uwaga w dzienniczku ucznia,
4. upomnienie udzielone w obecności wychowawcy klasy.

VI.

Wychowawca świetlicy jest zobowiązany do sprawowania szczególnej opieki nad  uczniami  z  zaburzeniami  rozwojowymi  i  nad  uczniami  mającymi  trudne warunki rodzinne.

VII.

Wszelkie  informacje  do  rodziców  są  eksponowane  przy  wejściu  do  sal świetlicowych.