Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

DZIAŁAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 313

im. POLSKICH ODKRYWCÓW W WARSZAWIE

§ 1.

Postanowienia wstępne.

W Szkole Podstawowej nr 313 im. Polskich Odkrywców działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej ”samorządem“. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 313 im. Polskich Odkrywców.

Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

§ 2.

Uprawnienia samorządu uczniowskiego.

Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej, dyrektorowi oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

§ 3.

Struktura samorządu uczniowskiego.

W klasach działają samorządy klasowe, które wykonują zadania samorządu uczniowskiego na terenie swoich klas oraz reprezentują uczniów klasy na forum samorządu szkolnego. W skład struktur Samorządu Uczniowskiego mogą wejść również uczniowie spoza trójek klasowych, które zgłoszą się na pierwsze zebranie samorządu i wyrażą chęć współpracy.

Strukturę samorządu klasowego ustalają uczniowie klasy wraz z wychowawcą, dostosowując ją do potrzeb klasy. Najwyższą władzą samorządu uczniowskiego jest zebranie członków – reprezentantów samorządów klasowych.

Zebranie członków samorządu uczniowskiego wybiera:

 • radę samorządu uczniowskiego,
 • sekcje samorządu uczniowskiego.

Nad wszystkim czuwa opiekun (opiekunowie) samorządu.

Wybory do rady samorządu odbywają się co roku, na zasadach demokratycznych. O formie głosowania każdorazowo decyduje zebranie członków.

Rada samorządu uczniowskiego jest władzą wykonawczą, w skład której wchodzą: przewodniczący samorządu uczniowskiego, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik. Sekcje samorządu powoływane są w celu wykonywania konkretnych zadań. Opiekun samorządu uczniowskiego jest wybierany przez dyrektora szkoły na okres jednego roku szkolnego. Opiekun wspiera uczniów – członków rady samorządu uczniowskiego oraz członków poszczególnych sekcji we wszystkich aspektach ich pracy samorządowej.

§ 4.

Zadania samorządu uczniowskiego.

Do głównych zadań samorządu uczniowskiego należy:

 • realizacja uprawnień uczniów zawartych w § 2
 • współpraca z dyrekcją szkoły,
 • dbanie o interesy wszystkich uczniów,
 • zapobieganie konfliktom, a w razie zaistnienia konfliktu pomoc w jego rozwiązaniu,
 • dbanie o porządek i dyscyplinę w szkole i poza szkołą.

Samorząd Uczniowski korzysta ze środków finansowych Rady Rodziców.

Samorząd działa na podstawie rocznego planu pracy, zatwierdzanego przez zebranie członków samorządu.

Osoby niewypełniające powierzonych im zadań w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego, mogą zostać tymczasowo zawieszone w prawach i obowiązkach członka samorządu. O fakcie zawieszenia i czasie, w jakim uczeń zostaje zawieszony, decydują opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

§ 5.

Postanowienia końcowe.

Dyrektor szkoły jest partnerem Samorządu Uczniowskiego.

Dyrektor szkoły udziela odpowiedzi na zapytania oraz ustosunkowuje się do wniosków i projektów samorządu wniesionych do dyrekcji szkoły.