Zachęcamy do wzięcia udziału !!!

IV Ogólnopolski Konkurs “Wielka Liga Czytelników”

Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie

IV Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników”

dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

REGULAMIN

INFORMACJE OGÓLNE

 1. IV Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim skierowany do uczniów klas 1 – 8 szkół podstawowych.
 2. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: klasy 1 – 4 i 5 – 8.
 5. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych i równocześnie:

– promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

– tworzenie społeczności aktywnych czytelników w kraju;

– wspieranie wartościowych form promocji czytelnictwa poprzez tworzenie platformy wymiany najlepszych praktyk proczytelniczych;

– promocja klasyki literatury krajowej, w tym utworów patriotycznych;

– rozpowszechnianie i odświeżanie kanonu krajowej i światowej literatury młodzieżowej;

– wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z czytania książek poprzez uhonorowanie aktywnych czytelników;

– aktywizacja grupy docelowej poprzez możliwość wyboru tytułów książek konkursowych;

– integracja międzypokoleniowa poprzez wspólne czytanie literatury budującej więzi rodzinne oraz wspólne działania podczas finału – “Wielka Zabawa Rodzinna”;

– wykorzystanie nowoczesnych technologii do promocji czytelnictwa (strona www, serwery bazodanowe);

– promocja nowości wydawniczych, krajowej literatury współczesnej oraz współpraca ze środowiskiem wydawców i pisarzy;

– promowanie postawy zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie;

– promocja systematyczności, efektywnego zarządzania czasem i intensywnej pracy z tekstem wśród uczniów szkół podstawowych.

 1. Organizatorzy konkursu „Wielka Liga Czytelników”:

a) Stowarzyszenie „Wielka Liga” – główny organizator;

b) Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach;

c) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach;

d) Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

e) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach.

 1. Współorganizatorami konkursu są:

a) doradca metodyczny do spraw bibliotek szkolnych w Katowicach;

b) koordynatorzy wojewódzcy i powiatowi.

 1. Skrócona nazwa konkursu używana w regulaminie to WLC. Strona internetowa konkursu: www.wielka-liga.pl 

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs przebiega w czterech etapach:

a) pierwszy – szkolno-biblioteczny: indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych i test kwalifikacyjny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;

b) drugi – powiatowy: test drużynowy;

c) trzeci – półfinały wojewódzkie: test drużynowy;

d) czwarty – finał ogólnopolski: test drużynowy.

 1. Etap pierwszy konkursu rozpoczyna się 6 listopada 2018 r. i trwa do 31 stycznia 2019 r.                                                           

a) Celem pierwszego etapu jest wyłonienie po trzech uczestników etapu powiatowego w obu kategoriach wiekowych.

b) Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie proponowanych przez organizatorów książek i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów (lista książek jest dostępna na stronie internetowej konkursu www.wielka-liga.pl)

c) Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki.

d) Każdy formularz testu WLC dotyczy jednej książki. Za wypełnienie każdego formularza można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują jedną sprawność.                                     

e) Uczestnicy konkursu po formularze WLC zgłaszają się do koordynatora pierwszego etapu konkursu w szkole lub w bibliotece publicznej.

f) Uczestnik konkursu wypełnia formularz do danej książki tylko raz.

g) Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami przy rozwiązywaniu testów. Rodzice powinni wspierać dzieci, pomagać, pełnić funkcję doradczą, nakierowywać je na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji. Rodzice uczniów kl. 2 – 8 nie mogą wypełniać testu za dziecko.

h) Uczniowie mogą oddawać formularze do 5 dni przed testem kwalifikacyjnym w danej placówce.                        

i) Koordynator etapu szkolno-bibliotecznego może przyznać uczniowi sprawności za zajęcie I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana placówka. Maksymalnie można przyznać w ten sposób jedną sprawność.                                                                                             j) Uczestnicy konkursu, którzy zdobędą 6 sprawności, biorą udział w szkolnym/bibliotecznym teście kwalifikacyjnym do drugiego etapu – powiatowego.

– Test kwalifikacyjny jest podsumowaniem pierwszego etapu i odbywa się w szkole lub bibliotece publicznej bez udziału rodziców i bez tekstu konkursowej lektury.

Organizator przygotuje co najmniej 2 testy eliminacyjne – do różnych książek z obu kategorii klasowych. Koordynator etapu pierwszego wybierze spośród nich po jednym teście lub opracuje własny test kwalifikacyjny do wybranej przez siebie książki.

– Termin testu kwalifikacyjnego ustala koordynator etapu pierwszego danej placówki. Test musi być zorganizowany do 31 stycznia 2019 r.

– Placówki (szkoły/biblioteki publicznej) uczestniczące w konkursie wyłaniają do etapu powiatowego maksymalnie po trzech zawodników z każdej kategorii (kl. 1 – 4 i kl. 5 – 8), którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym, ale nie mniej niż 80% punktów. W przypadku trudności w wyłonieniu zwycięzców na skutek równej liczby punktów, koordynator pierwszego etapu przeprowadza dogrywkę (ustną lub pisemną).

– Biblioteki publiczne mogą zgłosić zwycięzców etapu pierwszego ze wszystkich swoich filii.

-Uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu – powiatowego należy zgłosić koordynatorowi powiatowemu do 1 lutego 2019 r.

– Uczestnicy pierwszego etapu otrzymają dyplomy. Wersja elektroniczna dyplomów zostanie przekazana koordynatorom szkolnym/bibliotecznym.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 1. Do realizacji konkursu mogą zgłaszać się szkoły podstawowe i biblioteki publiczne z całej Polski, z powiatów, w których będzie działał koordynator powiatowy Wielkiej Ligi Czytelników. Placówki te zgłaszają do konkursu swoich koordynatorów szkolno-bibliotecznych.
 2. Biblioteki publiczne mogą zgłosić do konkursu dowolną liczbę swoich filii.
 3. Zgłoszenia podpisane przez dyrektora placówki należy dostarczyć do koordynatora powiatowego (w formie papierowej lub skanu) do 30 listopada 2018 r. Formularz oraz lista koordynatorów dostępne są na stronie www.wielka-liga.pl.
 4. Każda placówka wybiera z listy książek (dostępnej na stronie konkursu) 10 – 20 pozycji konkursowych z każdej kategorii wiekowej. Koordynatorzy szkolni z placówek deklarujących chęć uczestnictwa w konkursie otrzymują od organizatorów elektroniczną wersję testów wraz z kluczami odpowiedzi do wybranych przez siebie książek.
 5. Każda zarejestrowana placówka otrzymuje dostęp do swojego konta na stronie internetowej konkursu, na którym będą umieszczone elektroniczne wersje formularzy oraz inne przydatne materiały. Poprzez platformę koordynatorzy pierwszego etapu będą wprowadzać wyniki uczestników ze swojej placówki. Obowiązkiem koordynatorów jest systematyczne uzupełnianie punktacji uczniów na swoim koncie internetowym Wielkiej Ligi Czytelników.
 6. Uczniowie rejestrowani są do konkursu przez koordynatorów szkolnych/bibliotecznych na podstawie zgłoszenia udziału w konkursie zawierającego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika konkursu, podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo dokonywania zmian w regulaminie, które obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie www.wielka-liga.pl
 2. Pytania związane z realizacją konkursu należy zgłaszać przez formularz zamieszczony na stronie internetowej konkursu.
 3. W przypadku innych wątpliwości dotyczących realizacji konkursu należy zgłaszać się w pierwszej kolejności do koordynatora powiatowego, a następnie do koordynatora wojewódzkiego. Lista koordynatorów wraz z danymi kontaktowymi jest dostępna na stronie konkursu.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez koordynatorów pierwszego etapu i uczestników konkursu Wielka Liga Czytelników na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji i podsumowania konkursu, w tym przeprowadzenie etapu pierwszego, powiatowego, półfinału i finału. Ponadto uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie na stronach internetowych i profilach społecznościowych organizatorów i współorganizatorów konkursu w celach dokumentacyjno-promocyjnych następujących danych: imię i nazwisko, klasa, szkoła oraz do upowszechniania wizerunku poprzez publikację zdjęć z realizacji projektu. Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.). Wizerunek uczestników konkursu jest chroniony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 880 z późn. zm.).

Zgłoszenia do konkursu:

zgłoszenia szkoły/biblioteki do pierwszego etapu przyjmowane są do 30 listopada 2018 r.

Pierwszy etap ̶ szkolny                                                                          

a) czas trwania:

6 listopada 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. – zdobywanie sprawności i test kwalifikacyjny

do 31 stycznia 2019 r. – test kwalifikacyjny (dokładny termin ustala koordynator pierwszego etapu w danej placówce),

zdobywanie sprawności – formularze mogą być oddawane do 5 dni przed terminem testu kwalifikacyjnego ustalonym w danej placówce,

b) zgłoszenia uczestników do drugiego etapu – powiatowego do 1 lutego 2019 r.

Drugi etap – powiatowy                                                                       

a) termin drugiego etapu– powiatowego: 28 lutego 2019 r.,            

b) miejsce będzie podane przez Koordynatora Powiatowego,

c) ogłoszenie wyników na stronie internetowej do 5 marca 2019 r.

Trzeci etap – wojewódzki (półfinał)                                                

a) termin półfinału: 28 marca 2019 r.,                                                  

b) miejsce będzie podane na stronie Koordynatora Wojewódzkiego,

c) ogłoszenie wyników na stronie internetowej do 4 kwietnia 2019 r.

FINAŁ OGÓLNOPOLSKI                                                                      

a) uczestnicy – po jednej drużynie półfinałowej z każdego województwa z kategorii kl. 1 – 4 i 5 – 8

b) termin finału: 10 maja 2019 r.                                                           

c) miejsce finału: RODN „WOM” w Katowicach, ul. Wyszyńskiego 7

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród i dyplomów:

VIII Wielka Zabawa Rodzinna: 11 maja 2019 r.

 

SPIS TESTÓW DLA KLAS 1-4

 1. Najmilsi E. Szelburg- Zarembina
 2. Rany Julek Agnieszka Frączek
 3. Jak Wojtek został strażakiem Cz. Janczarski
 4. Pippi Pończoszanka A. Lindgren
 5. Anaruk chłopiec z Grenlandii Cz. Centkiewicz
 6. Cudaczek Wyśmiewaczek J. Duszyńska
 7. Oto jest Kasia M. Jaworczakowa
 8. Detektyw Pozytywka G. Kasdepke
 9. Asiunia J. Papuzińska
 10. O psie, który jeździł koleją R. Pisarski
 11. Afryka Kazika Ł. Wierzbicki
 12. 120 Przygód Koziołka Matołka Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz
 13. Słup soli Elżbieta Zubrzycka
 14. Nasza mama czarodziejka Joanna Papuzińska
 15. Kubuś Puchatek Alan Alexander Milne
 16. Plastusiowy pamiętnik Maria Kownacka
 17. Karolcia Maria Kruger
 18. Babcia na jabłoni Mira Lobe
 19. Dzieci z Bullerbyn Astrid Lindgren
 20. Kapelusz Pani Wrony Danuta Parlak

 

SPIS TESTÓW DLA KLAS 5-8

 1. Tajemniczy ogród F.H. Burnett
 2. Mała księżniczka F.H. Burnett
 3. Sposób na Alcybiadesa E. Niziurski
 4. Duch starej kamienicy A. Onichimowska
 5. Kłamczucha M. Musierowicz
 6. Dynastia Miziołków J. Olech
 7. Historia żółtej ciżemki A. Domańska
 8. Mikołajek J.J. Sempé i R. Goscinny
 9. Władca Lewawu D. Terakowska
 10. Legendy warszawskie A. Oppman
 11. Ferdynand Wspaniały L. J. Kern
 12. Momo M. Ende
 13. Awantura o Basię Kornel Makuszyński
 14. Dziewczynka z szóstego Księżyca Moony Witcher
 15. Mikołajek i inne chłopaki René Goscinny
 16. Akademia Pana Kleksa Jan Brzechwa
 17. Chłopcy z Placu Broni Ferenc Molnar
 18. Pinokio Carlo Collodi
 19. Spotkanie nad morzem Jadwiga Korczakowska
 20. Mały Książę Antoine de Saint-Exupery