Jeżeli dziecko będzie samo wracało do domu, proszę o dołączenie do dokumentacji stosownego oświadczenia.


Opłata za wyżywienie:

-dla klas I-VII – 7zł/doba (2 posiłki dziennie – obiad, podwieczorek)

-dla oddziału przedszkonego “0” – 8,50/doba (3 posiłki dziennie – śniadanie, obiad, podwieczorek).

Numer konta, na który należy uiścić opłatę za żywienie: 71 1030 1508 0000 0005 5034 2065 .


Informujemy, że zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2019” rozpoczną się 18 kwietnia 2019 r. od godzin 12.00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem:

www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Informacje o programie Lato w Mieście 2019 dostępne są również na stronie Biura Edukacji

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/warszawski-program-lato-w-miescie/warszawski-program-lato-w-miescie

Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz harmonogram do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019

Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” organizowanego w Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych (WPE) w roku szkolnym 2018/2019 jest prowadzony zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Nabór dzieci i młodzieży do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu Lato/Zima w Mieście oraz według zasad zapisanych poniżej uzgodnionych z koordynatorami Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”, w tym koordynatorami operacyjnymi i dzielnicowymi.

 1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019 do Programu „Lato w Mieście” 2019 organizowanego w Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
 2. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic oraz szkół będących organizatorem Wakacyjnych Placówek Edukacyjnych, a także w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl
 3. Listę Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych przekazuje koordynator dzielnicowy.
 4. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy wakacyjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 24 czerwca do 30 sierpnia 2019 r. W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych, w których organizowany jest Program „Lato w Mieście” 2019.
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację
  w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl
  w terminie określonym w harmonogramie tj. od 18 kwietnia br. od godziny 12.00 do 30 kwietnia br. do godziny 12.00.
 6. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego. W przypadku braku numeru PESEL rodzice / opiekunowie prawni kandydata udają się do wakacyjnej placówki edukacyjnej w celu uzyskania identyfikatora – loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Programu „Lato w Mieście” 2019.
 7. Zgłoszenie do danej edycji Programu w elektronicznym systemie zgłoszeń wymaga każdorazowo założenia konta. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych dane osobowe kandydatów mogą być przetwarzane tylko w określonym celu i zakresie, czyli zapisu do wybranej wakacyjnej placówki edukacyjnej w określonym terminie.
 8. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym WPE stosowane będą kryteria przyjęcia:

– uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej wakacyjną placówką edukacyjną;

– uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy;

– rodzeństwo – poprzez rodzeństwo należy rozumieć ucznia klas I – VIII szkoły podstawowej, oddziału gimnazjalnego lub szkoły ponadpodstawowej, który ubiega się
o przyjęcie do wakacyjnej placówki edukacyjnej w tym samym terminie.

 1. Rodzice / Opiekunowie prawni uczniów warszawskich szkół specjalnych ubiegający się
  o przyjęcie do Programu „Lato w Mieście” 2019 zgłaszają się do szkół specjalnych, które w roku szkolnym 2018/2019 organizują Program.
 2. Informację o zakwalifikowaniu:

– otrzymuje rodzic/ opiekun prawny kandydata na adres mailowy podany w zgłoszeniu,

– można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl;

w terminie określonym harmonogramem tj. 6 maja br. od godziny 16.00.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Programu, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki/dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu
  z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej w terminie określonym harmonogramem tj. od 7 maja br. od godziny 8.00 do 16 maja br. do godziny 16.00.
 2. Brak złożenia wymienionych dokumentów w terminie określonym harmonogramem tj. od 7 maja br. od godziny 8.00 do 16 maja br. do godziny 16.00, oznacza rezygnację z miejsca w wakacyjnej placówce edukacyjnej, do której kandydat został zakwalifikowany.
 3. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Programu „Lato w Mieście” 2019 podejmuje organizator wypoczynku.
 4. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy uzupełniające, szczegóły poniżej.
 5. Po ogłoszeniu wyników naboru uzupełniającego rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.
 6. O rezygnacji z udziału w Programie „Lato w Mieście” 2019 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu.
 7. Jako rezygnacja z udziału w Programie „Lato w Mieście” 2019 rozumiana jest też  trzydniowa nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika w wakacyjnej placówce edukacyjnej. Nieobecność można zgłaszać używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu.
 8. Rodzice / Opiekunowie prawni uczestników w celu zwrotu opłat za żywienie mają obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 8.30 w dniu jej wystąpienia. Nieobecność można zgłaszać używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu.
 9. W uzasadnionych przypadkach organizator wypoczynku może podjąć decyzję o braku możliwości kontynuowania udziału w Programie „Lato w Mieście” 2019 uczestnika, którego rodzice/opiekunowie prawni nie podali pełnych informacji w karcie kwalifikacyjnej oraz uczestnik i/lub jego rodzice/opiekunowie prawni nie przestrzegają regulaminu wakacyjnej placówki edukacyjnej.
 10. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej oraz zamieszczenie jej w szkołach i w serwisach dzielnic i Biura Edukacji pod adresem: edukacja.warszawa.pl

 

Harmonogram zapisów do Programu “Lato w Mieście” 2019

Data Etap zapisów/czynności kandydata
od do
18 kwietnia
godzina 12.00
30 kwietnia
godzina 12.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
6 maja
godzina 16.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
6 maja
godzina 16.00
16 maja
godzina 10.00
Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie
7 maja
godzina 8.00
16 maja
godzina 16.00
Potwierdzanie woli udziału w Programie Lato w Mieście 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej
– potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Programie
20 maja
godzina 14.00
Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizatora wypoczynku
20 maja
godzina 16.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

Rekrutacja uzupełniająca

 1. Zapisy w ramach rekrutacji uzupełniającej odbywają się:

– tylko do wakacyjnych placówek edukacyjnych dysponujących wolnymi miejscami;

– zgodnie z harmonogramem, według, którego poszczególne etapy trwają od 21 maja do 3 czerwca 2019 r..

 1. Zapisy prowadzone są w taki sam sposób jak poprzedzające je rekrutacja.
 2. Rodzice / Opiekunowie prawni, kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej logują się do elektronicznego systemu zgłoszeń, uzupełniają niezbędne dane osobowe
  i kontaktowe następnie wybierają wakacyjną placówkę edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, których dziecko brało udział we wcześniejszych zapisach, zostało przyjęte, ale rodzic/opiekun prawny chce ubiegać się
  o przyjęcie dziecka do innej wakacyjnej placówki edukacyjnej jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w wakacyjnej placówce edukacyjnej, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłaty. Następnie Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata logują się i wybierają wakacyjną placówkę edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.
 4. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty na jeden termin, a rodzic/opiekun prawny chce ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej na drugi termin to loguje się do systemu
  i wybiera WPE, która dysponuje wolnymi miejscami.
 5. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice / opiekunowie prawni kandydata nie potwierdził woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty /zaświadczenia o zwolnieniu z opłat w terminie określonym harmonogramem, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej logują się do elektronicznego systemu zgłoszeń, wybierają wakacyjną placówkę edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.
 6. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej
  w Programie „Lato w Mieście” 2019 podejmuje organizator wypoczynku.

 

Rekrutacja uzupełniająca – harmonogram zapisów

Data Etap zapisów/czynności kandydata
od do
21 maja
godzina 8.00
23 maja godzina 16.00 Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
24 maja
godzina 16.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
24 maja
godzina 16.00
29 maja
godzina 10.00
Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie
27 maja
godzina 8.00
29 maja
godzina 16.00
Potwierdzanie woli udziału w Programie Lato w Mieście 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej
– potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Programie
3 czerwca
godzina 14.00
Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku
3 czerwca
godzina 16.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

Rekrutacja na wolne miejsca

 1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:

– tylko do wakacyjnych placówek edukacyjnych dysponujących miejscami;

– zgodnie z harmonogramem; tj. trwają od 4 czerwca 2019 r. od godziny 14.00 do czasu zakończenia Programu „Lato w Mieście” 2019.

– na podstawie zgłoszenia – wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl lub otrzymać
w wakacyjnej placówce edukacyjnej.

 1. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej zgłaszają się do WPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w wakacyjnej placówce edukacyjnej lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 2. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a rodzice / opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej wakacyjnej placówki edukacyjnej są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji w wakacyjnej placówce edukacyjnej, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłaty. Następnie rodzice / opiekunowie prawni kandydata zgłaszają się do wakacyjnej placówki edukacyjnej, która dysponuje wolnymi miejscami
  z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w wakacyjnej placówce edukacyjnej lub składają zaświadczenie o zwolnieniu
  z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 3. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach i nie został przyjęty, a rodzice / opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się
  o przyjęcie dziecka do innej wakacyjnej placówki edukacyjnej zgłaszają się do wakacyjnej placówki edukacyjnej, która dysponuje wolnymi miejscami, z uzupełnioną
  i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną
  w wakacyjnej placówce edukacyjnej lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat.
  O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 4. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice / opiekunowie prawni kandydata nie potwierdzili woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty/zaświadczenia o zwolnieniu z opłat w terminie określonym harmonogramem,
  a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej zgłaszają się do wakacyjnej placówki edukacyjnej, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną
  i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną
  w wakacyjnej placówce edukacyjnej  lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat.
  O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

 

Zapisy na wolne miejsca – harmonogram

4 czerwca
godzina 14.00
31 sierpnia
godzina 16.00
Zapisy na wolne miejsca
Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Programie w szkole dysponującej wolnymi miejscami.
Decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku

 


Szanowni Państwo,

Informuję, iż stawka żywieniowa przy kolejnej edycji Programu “Lato w Mieście” 2019 nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła 7 zł.

Informujemy również, że program „Lato w Mieście 2019” będzie realizowany w dniach: 24.06.2019 – 30.08.2019 r. w 14 wakacyjnych placówkach edukacyjnych, zlokalizowanych w niżej wymienionych szkołach podstawowych.

Wakacyjne Placówki Edukacyjne
czynne od poniedziałku do piątku
w dniach od 24.06.2019 – 30.08.2019 r., godz. 07:00 – 17:00

Program “Lato w Mieście 2019”
I turnus
24.06. – 12.07.2019
(3 tygodnie)
Lp. Nazwa placówki Adres Telefon
1 Szkoła Podstawowa nr 303 ul. Koncertowa 4 22 641 26 98
2 Szkoła Podstawowa nr 318 ul. Teligi 3 22 641 52 38
3 Szkoła Podstawowa nr 323 ul. Warchałowskiego 4 22 643 25 05
4 Szkoła Podstawowa nr 340 ul. Lokajskiego 3 22 546 61 20
II turnus
15.07. – 26.07.2019
(2 tygodnie)
Lp. Nazwa placówki Adres Telefon
1 Szkoła Podstawowa nr 313 ul. Cybisa 1 22 641 26 77
2 Szkoła Podstawowa nr 343 ul. Kopcińskiego 7 22 643 84 54
3 Szkoła Podstawowa nr 384 ul. Kajakowa 10 22 644 84 61
III turnus
29.07. – 9.08.2019
(2 tygodnie)
Lp. Nazwa placówki adres Telefon
1 Szkoła Podstawowa nr 96 ul. Sarabandy 16/22 22 644 85 87
2 Szkoła Podstawowa nr 319 ul. Związku Walki Młodych 10. 22 643 45 14
3 Szkoła Podstawowa nr 336 ul. Małcużyńskiego 4 22 859 17 20
IV turnus
12.08. – 30.08.2019
(3 tygodnie)
Lp. Nazwa placówki Adres Telefon
1 Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Wilczy Dół 4 22 649 66 02
2 Szkoła Podstawowa nr 81 ul. Puszczyka 6 22 643 60 26
3 Szkoła Podstawowa nr 100 ul. Taneczna 54/58 22 643 33 03
4 Szkoła Podstawowa nr 310 ul. Hawajska 7 22 641 24 88

W późniejszym terminie na stronie www.ursynow.pl w zakładce Lato w Mieście na Ursynowie zostanie przedstawiony harmonogram zapisów na program oraz oferta punktów specjalistycznych (w tym program Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz ursynowskich instytucji), prowadzących w trakcie programu „Lato w Mieście” zajęcia: kulturalne, artystyczne i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Propozycje te będą skierowane zarówno do grup zorganizowanych z wakacyjnych placówek edukacyjnych jak i indywidualnych uczestników.

Dodatkowe informacje na temat programu:

Joanna Szrejner – Wydział Oświaty i Wychowania –  koordynator dzielnicowy
tel. 22 443 73 97
jszrejner@ursynow.pl

Piotr Nietz – Wydział Sportu i Rekreacji –  zastępca koordynatora dzielnicowego
tel. 22 443 72 78

pnietz@ursynow.pl