Wniosek_Program_stypendialny 2019-2020

Deklaracja uczestnictwa dziecka 2019.pdf

Regulamin programu stypendialnego 2019-2020

 

Szanowni Państwo,

Ogłaszając kolejny konkurs stypendialny na rok szkolny 2019/2020 zwracamy się ponownie z prośbą o przekazanie tej informacji rodzicom i opiekunom Państwa uczniów.

Mamy przyjemność przypomnieć, że Fundacja “Omnibus” działająca na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych powstała 21 września 2009 roku dzięki pomysłowi i hojności jej założycielki.

Program stypendialny “Omnibus” na rok szkolny 2019/2020 będzie obejmował uczniów 4-tych, 5-tych i 6-tych klas szkół podstawowych z rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Mamy przekonanie, że właśnie od młodego wieku szkolnego warto dzieciom wpajać miłość do nauki, jednocześnie motywując je do aktywnego i twórczego zdobywania wiedzy ponadprogramowej, gdyż jest to szczególny okres dla rozwoju zdolności intelektualnych. Środki finansowe, którymi dysponujemy na wyżej wspomniany program planujemy przeznaczyć dla uczniów wyróżniającym się wysokimi ocenami i szerokimi zainteresowaniami poza programem szkolnym.

Szkoła może zaproponować kandydata do stypendium, ale raczej to rodzice lub opiekunowie powinni wystąpić w jego imieniu, wystawiając Wniosek o stypendium. W załączniku przesyłamy regulamin konkursu oraz listę niezbędnych dokumentów, które kandydaci powinni przesłać drogą mailową w plikach .pdf lub .jpg na adres: info@fundacjaomnibus.pl
Jeśli kandydat nie może przesłać dokumentów w w/w formatach, oczekujemy, że kopie dokumentów zostaną potwierdzone przez administrację szkoły i przesłane pocztą na adres: Warszawa 28, ul.Obozowa 63/65
Skr.pocztowa 71. Będziemy wdzięczni za współpracę Dyrekcji w tej kwestii.
Wniosek oraz regulamin konkursu są również do pobrania na naszej stronie www.fundacjaomnibus.pl., gdzie zamieszczamy również informacje o naszych stypendystach i wszelkich działaniach Fundacji.
Kandydaci powinni udokumentować osiągnięte wyniki, przesłać kopie dyplomów/wyróżnień/certyfikatów, przedstawić dokumenty określające sytuację finansową w rodzinie.
Wnioski należy przesyłać do 20 lipca 2019 r. czyli niezwłocznie po wystawieniu ocen w szkole.
Poprzez stypendium chcemy finansować wydatki związane z rozwojem ich zdolności i talentów.

Prosimy Dyrekcję szkoły o poświadczenie ocen kandydatów na Wniosku lub innych przedstawionych dokumentów.

Zarząd Fundacji “Omnibus”

Adres ewidencyjny: ul. Sokołowska 9b/U30
01-142 Warszawa

Adres korespondencyjny: Warszawa 28, ul. Obozowa 63/65

Skr.pocztowa 71