Terapeuta pedagogiczny

Terapeuta pedagogiczny – Joanna Brodnicka

Zajęcia terapii pedagogicznej mają za zadanie pomóc dzieciom z dysleksją rozwojową. Termin ten obejmuje kilka rodzajów zaburzeń:

Dysleksja – to trudności w czytaniu, przejawiające się zaburzeniami tempa oraz techniki  czytania, jak również stopnia rozumienia treści.

Dysortografia – to trudności z opanowaniem poprawnej pisowni.

Dysgrafia – to niski poziom graficzny pisma.

Celem moich zajęć jest:

1.Rozwijanie i korygowanie funkcji percepcyjno-motorycznych, niezbędnych w procesie czytania i pisania.

2.Wszechstronne angażowanie tych funkcji podczas ćwiczeń.

3.Usprawnianie czytania pod względem szybkości, bezbłędności oraz rozumienia.

4.Doskonalenie pisania w zakresie bezbłędności.

5.Stymulacja ogólnego rozwoju intelektualnego.

6.Usprawnianie umiejętności koncentracji uwagi.

Pracę na zajęciach dostosowuję do indywidualnych możliwości, zdolności i potrzeb uczniów. Staram się wytworzyć dobry klimat podczas nauki i podnieść poczucie własnej wartości u uczniów, między innymi poprzez częste stosowanie pochwał już za sam wysiłek dziecka włożony w pracę na lekcji. W trakcie terapii stosuję różne formy ćwiczeń, często zmieniając środki dydaktyczne, aby zapobiec uczuciu znużenia u uczniów.

Z zajęć terapii pedagogicznej mogą korzystać dzieci z oddziału przedszkolnego i klas 1-6.