Warszawski Ośrodek interwencji kryzysowej

Warszawski Ośrodek interwencji kryzysowej

Nazwa ośrodka Adres ośrodka Formy pomocy
WARSZAWSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

www.woik.waw.pl

 

Dział Interwencji Kryzysowej ul. 6 Sierpnia 1/5

02-843 Warszawa

tel./fax: 22 855 44 32

tel. kom. 514 202 619

 

czynne całodobowo

·         Interwencja kryzysowa (ambulatoryjna, telefoniczna, środowiskowa)

·         Poradnictwo psychologiczne

·         Psychoedukacja

·         Konsultacje prawne i psychiatryczne

·         Poradnictwo socjalne

·         Udzielanie schronienia osobom doświadczającym przemocy i osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej

·         Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia i warsztatów

Punkt Interwencyjny Pl. Dąbrowskiego 7

00-057 Warszawa
tel.: 22 837 55 59;

tel. kom. 535 430 902

czynne od poniedziałku do piątku w godz.8.00-20.00

·         Interwencja kryzysowa (ambulatoryjna, telefoniczna, środowiskowa)

·         Poradnictwo psychologiczne

·         Psychoedukacja

·         Konsultacje prawne i psychiatryczne

·         Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia i warsztatów

Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Belgijska 4

02-511 Warszawa

tel./fax: 22 845 12 12

tel. kom. 667 833 400

czynne od poniedziałku do piątku w godz.8.00-20.00

 

·         Konsultacje psychologiczne indywidualne oraz dla par/małżeństw

·         Wsparcie psychologiczne indywidualne

·         Terapia indywidualna krótko i długoterminowa

·         Terapia grupowa

·         Terapia dla par/małżeństw

·         Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie

·         Program pomocy psychologicznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie

·         Organizowanie i prowadzenie warsztatów tematycznych

·         Konsultacje prawne i psychiatryczne

 

WYKAZ INSTYTUCJI I PUNKTÓW UDZIELAJĄCYCH NIEODPŁATNEJ POMOCY Psychologicznej w sytuacjach kryzysowych

Działy WOIK: Adres: Oferta pomocowa M. St. Warszawy:
Dział Interwencji Kryzysowej

 

 

 

 

 

ul. 6 Sierpnia 1/5

02-843 Warszawa

tel./fax: 22 855 44 32

tel. kom. 514 202 619

·       Interwencja kryzysowa (ambulatoryjna, telefoniczna, środowiskowa);

·       Poradnictwo psychologiczne;

·       Psychoedukacja;

·       Konsultacje prawne i psychiatryczne;

·       Poradnictwo socjalne;

·       Udzielanie schronienia osobom doświadczającym przemocy i osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej;

·          Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia i warsztatów.

 

 

Punkt Interwencyjny Pl. Dąbrowskiego 7

00-057 Warszawa
tel.: 22 837 55 59;

tel. kom. 535 430 902

·       Interwencja kryzysowa (ambulatoryjna, telefoniczna, środowiskowa);

·       Poradnictwo psychologiczne;

·       Psychoedukacja;

·       Konsultacje prawne i psychiatryczne;

·       Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia i warsztatów.

·

 

 

Poradnia                   ds. Przeciwdziałania Przemocy                   w Rodzinie ul. Belgijska 4

02-511 Warszawa

tel./fax: 22 845 12 12

tel. kom. 667 833 400

 

·     Konsultacje psychologiczne indywidualne oraz dla par/małżeństw;

·     Wsparcie psychologiczne indywidualne;

·     Terapia indywidualna krótko i długoterminowa;

·     Terapia grupowa;

·     Terapia dla par/małżeństw;

·     Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie;

·     Program pomocy psychologicznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

·     Organizowanie i prowadzenie warsztatów tematycznych;

·     Konsultacje prawne i psychiatryczne.

 

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Podmiot nazwa, adres Nazwa zadania Zakres umowy – formy pomocy Beneficjenci Telefon kontaktowy, zapisy
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
02-412 Warszawa
ul. Gęślarska 3 

Miejsce realizacji zadania:

Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
02-121 Warszawa
ul. Korotyńskiego 13

 

Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy ·         Konsultacje diagnostyczne;

·         Konsultacje psychologiczne indywidualne;

·         Konsultacje prawne indywidualne;

·         Grupa edukacyjna dla osób wchodzących do programu;

·         Grupa wsparcia;

·         Grupa umiejętności wychowawczych;

·         Warsztaty rozwoju osobistego;

·         Trening asertywności dla kobiet;

·         Grupa psychoterapeutyczna dla kobiet;

·         Interaktywny serwis edukacyjno-informacyjny.

Osoby dorosłe doznające przemocy oraz świadkowie przemocy – mieszkańcy m.st. Warszawy Tel. (22) 824 25 01
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
03-926 Warszawa
ul. Walecznych 59 

Miejsce realizacji zadania:

Centrum Pomocy Dzieciom
01-849 Warszawa
ul. Przybyszewskiego 20/24

 

Centrum Pomocy Dzieciom: kompleksowa i interdyscyplinarna pomoc specjalistyczna

osobom i rodzinom dotkniętym przemocą

·         Indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i rodzin;

·         Pomoc prawna dla rodzin;

·         Grupa umiejętności wychowawczych dla rodziców;

·         Grupy socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku
7-10 i 11-13 lat;

·         Grupa wsparcia dla matek dzieci wykorzystywanych seksualnie;

·         Grupa wsparcia dla nastolatków doświadczonych przemocą

·         Superwizje dla profesjonalistów Warszawskiej Sieci.

Dzieci w wieku 0-18 lat ofiary i świadkowie przemocy doświadczający różnych form krzywdzenia, w tym przemocy psychicznej, fizycznej, zaniedbania oraz wykorzystywania seksualnego, rodziny dzieci doświadczających przemocy, w tym rodzice “niekrzywdzący”, opiekunowie i rodzeństwo, dzieci, wobec których istnieje podejrzenie krzywdzenia i profesjonaliści Warszawskiej Sieci – mieszkańcy m.st. Warszawy Tel. (22) 826 88 62
Fundacja Mederi
Al. Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa
Miejsce realizacji zadania:
filia – 00-019 Warszawa ul. Złota 7/20 
Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą ·         Pierwszy kontakt, wstępna diagnoza;

·         Konsultacje diagnostyczne i specjalistyczne;

·         Konsultacje i interwencje prawne;

·         Grupa rozwojowa dla dzieci doświadczających lub będących świadkami przemocy;

·         Grupa rozwojowa dla rodziców dzieci doświadczających  lub będących świadkami przemocy;

Rodziny z dziećmi dotknięte problemem przemocy, w tym dzieci z podejrzeniem   wykorzystania seksualnego (dzieci, rodzice, rodzeństwo, opiekunowie, zarówno z rodzin naturalnych, jak i zastępczych i adopcyjnych) – mieszkańcy m.st. Warszawy Tel. (22) 111 00 36,

505 576 189

Komitet Ochrony Praw Dziecka
00-629 Warszawa
ul. Oleandrów 6, III piętro 
Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą ·         Diagnoza psychologiczna dzieci ofiar i małoletnich świadków przemocy;

·         Wsparcie psychologiczne dzieci – ofiar wykorzystywania seksualnego;

·         Wsparcie psychologiczne i prawne rodziców/opiekunów dziecka dotkniętego przemocą;

·         Wsparcie i pomoc psychologiczna na rzecz dorosłych ofiar przemocy w rodzinie;

·         Trening zastępowania złości;

·         Warsztaty “Ja i świat uczuć”.

Osoby dorosłe i dzieci dotknięte przemocą, dzieci w przypadku podejrzenia o występowanie przemocy seksualnej oraz ich rodzice, rodzeństwo i opiekunowie, osoby, które doznawały przemocy w rodzinie w przeszłości i aktualnie odczuwają jej skutki oraz świadkowie przemocy – mieszkańcy m.st. Warszawy Tel. (22) 626 94 19
Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej ul. Nowogrodzka 7 lok. 14
00-513 WarszawaPlacówka realizująca: Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa

 

 

“BEZPIECZNA RODZINA” – zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznających różnych form przemocy ·         Pierwszy kontakt;

·         Pomoc psychologiczna: poradnictwo, konsultacje;

·         Grupa wsparcia;

·         Wspieranie rozwoju osobistego osób po doświadczeniach przemocy, diagnoza i poradnictwo psychologa ds. dziecka i rodziny;

·         Warsztaty umiejętności rodzicielskich;

·         Poradnictwo prawne;

·         Poradnictwo rodzinne w zakresie p/działania przemocy w rodzinie i profilaktyki uzależnień;

·         Grupa dalszej zaawansowanej pomocy terapeutycznej dla osób po doświadczeniach przemocy;

·         Opieka pedagogiczna i zajęcia aktywizujące dla dzieci.

Adresatami zadania są ofiary przemocy, przede wszystkim osoby dorosłe
i dzieci dotknięte przemocą – mieszkańcy m.st. Warszawy
Tel. (22) 616 10 36
Stowarzyszenie OPTA
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 85 lok. 34 
Q Zmianie II – kompleksowa pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. ·         Dyżury konsultacyjne specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy;

·         Dyżury konsultacyjne i interwencyjne „adwokata socjalnego”;

·         Porady psychologiczne dla uczestników;

·         Psychologiczne porady diagnostyczne dla rodziców i opiekunów;

·         konsultacje rodzicielskie

·         Porady prawne, w tym także konsultacje w zespole psycholog – prawnik;

·         Edukacyjna grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy;

·         Warsztaty psychoedukacyjne;

·         Trening antystresowy;

·         Grupa o charakterze rozwojowym;

·         Opieka nad dziećmi uczestników działań grupowych.

 

Osoby dorosłe doznające przemocy

– mieszkańcy m.st. Warszawy

Tel. (22) 424 09 89

 

Powiślańska Fundacja Społeczna
ul. Mokotowska 55
00-542 Warszawa
Tel. 22 625 77 82
Miejsce realizacji zadania:Poradnia Rodzinna
00-384 Warszawa
ul. Dobra 5 lok.15/16

 

Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy ·         Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, wychowawcze, wsparcie psychologiczne, pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców;

·         Interwencje kryzysowe;

·         Konsultacje prawne;

·         Konsultacje zawodowe;

·         Pomoc terapeuty środowiskowego.

Rodziny, w których występuje przemoc

– mieszkańcy m.st. Warszawy

Tel. (22) 627 07 25
Towarzystwo Pomocy Młodzieży
00-160 Warszawa
ul. Nowolipki 2Tel. (22) 887 88 05

 

 

Razem bez przemocy ·         Pierwszy kontakt;

·         Pomoc psychologiczna indywidualna i rodzinna;

·         Grupa psychoedukacyjna;

·         Warsztaty edukacyjno-rozwojowe;

·         Konsultacje prawne.

Młode osoby w wieku 15-26 lat, które doświadczają

lub doznawały przemocy w przeszłości i aktualnie

odczuwają jej skutki oraz będące świadkami przemocy

a także rodzeństwo tej młodzieży,

rodzice i opiekunowie – mieszkańcy m.st. Warszawy

Tel. (22) 887 88 05, 508 350 320
Stowarzyszenie Aslan
00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 17
Dobra rodzina bez przemocy ·         Konsultacje specjalistyczne;

·         Wsparcie grupowe dla młodzieży w wieku
14-16 lat;

·         Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży;

·         Konsultacje rodzinne;

·         Konsultacje prawne;

·         Warsztaty dla rodziców.

 

Dzieci i młodzież w wieku od 3-26 lat

oraz ich rodzice – rodziny dotknięte problemem

przemocy, mieszkańcy m.st. Warszawy

Tel. 22 636 49 04
Stowarzyszenie OPTA
00-683 Warszawa
ul. Marszałkowska 85 lok. 34
Tel. 22 424 09 89
W rodzinie siła ·         Konsultacje diagnostyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców;

·         Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci w wieku
6-12 lat;

·         Grupa psychoedukacyjna dla rodziców/opiekunów (dzieci 6-12 lat);

·         Spotkania rodziny;

·         Warsztaty rodzinne dla grupy rodziców i dzieci;

·         Konsultacje wychowawcze dla rodziców/opiekunów;

·         Indywidualna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży.

Dzieci w wieku 6-16 lat z warszawskich rodzin

doznające i zagrożone przemocą,

wraz z rodzicami – mieszkańcy m.st. Warszawy

Tel. (22) 424 09 89

 

Fundacja

Centrum Edukacji Liderskiej
02-520 Warszawa
ul. Wiśniowa 42 lok. 39

 

 

Przeciwdziałanie długotrwałym skutkom przemocy w domu i w rodzinie

 

·         Działania informacyjno-konsultacyjne i pierwszy kontakt;

·         Indywidualne konsultacje specjalistyczne;

·         Grupa dla kobiet, które doświadczały przemocy domowej;

·         Grupa dla matek doświadczających “przemocy” w relacjach z dziećmi (dorastającymi/dorosłymi)

Osoby i rodziny doznające przemocy

obecnie i w przeszłości – mieszkańcy m.st. Warszawy

Tel. (22) 646 22 56
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
03-926 Warszawa
ul. Walecznych 59 
Dzieciństwo wolne od przemocy ·         Konsultacje psychologiczne z rodzinami;

·         Poradnictwo prawne osobiste i telefoniczne;

·         Grupa terapeutyczno-wsparciowa dla ojców;

·         Prawne spotkania edukacyjne dla rodziców;

·         Warsztaty: wychowanie bez przemocy.

 

Osoby i rodziny doznające przemocy j – mieszkańcy m.st. Warszawy Tel. (22) 616 02 68
Stowarzyszenie Aslan
00-150 Warszawa
ul.  Nowolipie 17
Dobra rodzina bez przemocy ·         Konsultacje specjalistyczne;

·         Wsparcie grupowe dla młodzieży w wieku 14-16 lat;

·         Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży;

·         Konsultacje rodzinne;

·         Konsultacje prawne;

·         Warsztaty dla rodziców

Dzieci i młodzież w wieku od 3-26 lat oraz ich rodzice. Rodziny dotknięte problemem przemocy – mieszkańcy m.st. Warszawy Tel. (22) 636 49 04
Fundacja “IKA” im. Iki Szpakowskiej
00-012 Warszawa
ul. Zgoda 13 lok 157Miejsce realizacji zadania:
00-021 Warszawa
ul. Chmielna 15 lok 102

 

Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy ·         Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, wychowawcze;

·         Wsparcie psychologiczne;

·         Pomoc psychologiczna dla dzieci i rodzin

·         Interwencje kryzysowe.

Rodziny, w których występuje przemoc w – mieszkańcy m.st. Warszawy  

Tel. (22) 826 41 51

 

WYKAZ INSTYTUCJI I PUNKTÓW UDZIELAJĄCYCH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka – www.kopd.pl 
-organizacja , której zadaniem jest ochrona dziecka przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Jest miejscem gdzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych.

  1. Flory 7 lok. 6
    00-586 Warszawa
    tel. (0-22) 848-24-24
    tel./fax (0-22) 848-07-20
    e-mail kopd@kopd.pl ,

 

Rzecznik Praw Dziecka – www.brpd.gov.pl 
– instytucja zajmująca się sprawami związanymi z problemami dzieci i młodzieży do lat 18. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Może żądać wyjaśnień na temat sprawy od instytucji, sądu, prokuratora.

Adres Biura Rzecznika Praw Dziecka:
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
tel. 0 22 696 55 50
e- mail: rzecznik@brpd.gov.pl ,

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) – www.fdds.pl
Chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy. W prowadzonym przez FDDS

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej bezpośrednią pomoc psychologiczną i prawną znajdą dzieci uczestniczące w procedurach prawnych – ofiary krzywdzenia oraz ich rodziny. Pomoc prawna obejmuje konsultacje z zakresu prawa karnego i rodzinnego. Udzielana jest pomocy w napisaniu pisma do sądu, instytucji.

 

Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel./fax (0-22) 826 88 62, (0-22) 826 14 34
e-mail cpd@fdds.pl

 

Centrum Dziecka i Rodziny
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel. (0-22) 616 16 69
fax (0-22) 672 65 86
e-mail walecznych@fdn.pl

 

Na stronach Komendy Stołecznej Policji www.policja.waw.pl/?page=Structure[&]id=2[&]did=27#54 
znajdują się adresy

  • Ośrodków i interwencji kryzysowej

Klinika Prawa – Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji UW – www.klinika.wpia.uw.edu.pl 
-studenci skupieni w Klinice Prawa świadczą bezpłatnie pomoc prawną osobom
w trudnej sytuacji majątkowej, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego.
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-325 Warszawa
uwaga: klinika nie udziela porad telefonicznych oraz za pomocą poczty elektronicznej.
tel./fax (0-22) 552-43-18
tel. (0-22) 552-08-11
e-mail klinika@wpia.uw.edu.pl

 

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna WPiA UKSW – www.poradniaprawnawpia.uksw.edu.pl
-studenci prawa świadczą bezpłatnie pomoc prawną osobom w trudnej sytuacji majątkowej, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego
-wszystkie porady są konsultowane z pracownikami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu, którzy nadzorują pracę Poradni
ul. Wóycickiego 1/3,bl. 17,  01-938 Warszawa
Pokój numer 65
Telefon: 22 569 97 30
e-mail: poradniaprawnawpia@uksw.edu.pl

 

Studencka Poradnia Prawna przy Akademii Leona Koźmińskiego
www.poradnia.kozminski.edu.pl
Studenci prawa pod nadzorem merytorycznym opiekunów naukowych udzielają bezpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym poprzez sporządzanie pisemnych opinii prawnych i projektów pism z zakresu prawa: administracyjnego, cywilnego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.
ul. Jagiellońska 59
pokój A-1 (parter budynku A)
03-301 Warszawa
tel.: 22 519-22-38
fax: 22 519-23-18
e-mail: poradnia@kozminski.edu.pl